สสน. ร่วมกับ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดอบรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน ประจำปี 2567

16/05/2024

วันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2567 สถาบันสารสนเทศสทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปี 2567 ณ อาคารสิริประภา เขื่อนรัชชประภา และชุมชนบ้านปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเครือข่ายเตือนภัย ฯ เข้าร่วมกิจกรรม 17 ชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการเผชิญเหตุภัยพิบัติ โดย ทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชุมชนตำบลเกาะขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนเตือนภัยเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ฝึกอบรมการช่วยเหลือทางทางน้ำ และการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียนรู้ ระบบสำรองน้ำเพื่อการเกษตร ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งการจัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ชุมชนและเยาวชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 400 คน ร่วมกันฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างฝายภูมิปัญญา จำนวน 5 ฝาย และขุดลอกลำห้วยต้นไทร บ้านปากซวด อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองเข้าสระหนองกก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ชุมชนและเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เรียนรู้เรื่องกมาตรฐาน อย. รวมทั้งสรุปผลการซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติ และถอดบทเรียนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานด้านภัยพิบัติร่วมในระยะ 5 ปี

ข่าวอื่นๆ