ที่ปรึกษา รมว.อว. พร้อมคณะ บพค. เยี่ยมชมการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

09/05/2024

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ผศ.ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. พร้อมร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สสน. โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต บริเวณโถงชั้น 1 และ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2

จากนั้นได้หารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สสน. ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 ในหัวข้อ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและการใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และแบบอย่างความสำเร็จศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดและการจัดการน้ำชุมชน เป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการจัดทำผังน้ำระดับชุมชน สู่การบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ด้วยหลักการบริหารจัดการน้ำแบบ DSLMM (D = Demand การใช้น้ำ S = Supply น้ำต้นทุน L = Logistic ผังน้ำ M = Money งบประมาณด้านน้ำ M= Management บริหารจัดการน้ำ) บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นความยั่งยืนการจัดการน้ำในพื้นที่

จากการหารือร่วมกันแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รอว. และคณะฯ เห็นว่าการดำเนินงานของ สสน. เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคน สร้างองค์ความรู้ การจัดการน้ำเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีเทคโนโลยีที่พร้อมครบระบบทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ก้าวต่อไปเพื่อให้การจัดการน้ำเชิงพื้นเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดจึงควรให้มีการหารือการดำเนินงานและบูรณาการสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ร่วมกันระหว่าง อว. และมหาดไทยเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ