สสน. ร่วมสัมมนาจัดการน้ำชุมชนสู่กรอบแนวคิดการแก้ปัญหาธรรมชาติด้วยวิธีธรรมชาติในไทย

03/05/2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. นำโดย ดร. สุทัศน์ วีสกุล ที่ปรึกษา สสน. ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. ดร. วินัย เชาวน์วิวัฒน์ นักวิจัย และนายอนุศักดิ์ ทองปรุง ผู้แทนชลประทาน ร่วมบรรยายในสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำชุมชนสู่กรอบแนวคิดการแก้ปัญหาธรรมชาติด้วยวิธีธรรมชาติในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานของ สสน. ที่เข้าร่วมโครงการ RECONECT ที่เน้นการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน หรือ Nature-Base Solution (NBS) ซึ่ง สสน. ได้นำเสนอพื้นที่ชุมชนคลองรังสิตเป็นพื้นที่ศึกษา

ในงานประชุมนี้ ผู้แทน สสน. ได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาของชุมชนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลภายใต้โครงการ RECONECT ผู้แทนกรมชลประทานได้บรรยายถึงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำทั้งช่วงหน้าแล้งและช่วงน้ำหลาก งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำหรือในสภาวะวิกฤติ(น้ำท่วม/น้ำแล้ง/น้ำเสีย) โดยสัมมนาดังกล่าวมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกว่า 50 คน ทั้งจากภาครัฐ ประชาชน และเอกชน เช่น ปลัดอำเภอหนองเสือ ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ คณะกรรมการน้ำฯ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เจ้าหน้าที่โรงเรียนฯ และผู้บริหารบริษัท โคคา-โคลา ประเทศไทย (จำกัด)

ข่าวอื่นๆ