สสน. จัดสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

11/03/2024

วันที่ 8 มีนาคม 2567 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สสน.

โดยการจัดสัมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม มีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน

ข่าวอื่นๆ