สสน. ร่วมกับ อพ.-กรุงไทย อบรม ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน วางเเผนการเงิน-พัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ

28/02/2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงตั้งแต่วัยเรียน โดยมุ่งส่งเสริมวินัยการออม และสนับสนุนความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นกระบวนการคิด การวางแผนใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวัน การปลูกฝังเนื้อหา 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง คือ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากเสริมความรู้ด้านการเงินแล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทย ยังให้การสนับสนุนงบประมาณกับ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การวิเคราะห์พื้นที่ จาก สสน. ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน สามารถดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำลำธาร บรรเทาปัญหาน้ำแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำสำรองและแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมความมั่นคงน้ำในโรงเรียนไปถึงชุมชน

ข่าวอื่นๆ