สสน.ร่วมประชุม The WorldWater Final review meeting

08/02/2024

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2567 นายสถิตย์ จันทร์ทิพย์ และนายธีรพล เจริญสุข เป็นผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้าร่วมประชุม The WorldWater Final review meeting ณ ESRIN : ESA’s centre for Earth observation กรุงโรม ประเทศอิตาลี

โดยโครงการ WordWater Surface Water Dynamics From Space ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Space Agency (ESA) มีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาเครื่องมือและใช้ช้อมูลจากเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลติดตามทรัพยากรน้ำผิวดินอย่างเป็นระบบและแม่นยำ พร้อมสำหรับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายย่อยที่ 6.6 คือ ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ โดยผลลัพท์จากโครงการจะสามารถช่วยติดตามตัวชี้วัดที่ 6.6.1 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุกระยะเวลาได้ กำหนดใช้ในพื้นที่นำร่อง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก (Mexico) โคลอมเบีย (Colombia) เดนมาร์ก (Denmark) สาธารณรัฐไนเจอร์ (Niger) สาธารณรัฐกาบอง (Gabon) สาธารณรัฐแซมเบีย (Zambia) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (Tajikistan) ประเทศกานา (Ghana) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Congo) และประเทศไทย (Thailand)

ผู้แทนของ สสน.ได้นำเสนอ 2 หัวข้อคือ “An Overview of the WoldWater Portal of Thailand” และ “Use of Satellite EO for water management in Thailand – Water Surface Elevation and Surface Water Extent” พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการใช้งานเครื่องมือติดตามการแปลี่ยนแปลงสถานะน้ำผิวดินซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการ รวมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการทำงานร่วมกันในอนาคต นับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดีและแนวคิดที่ทันสมัย ต่อการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก (Earth Observation) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ด้านทรัพยากรน้ำต่อไป

ข่าวอื่นๆ