สสน. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

19/01/2024

วันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จึงกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ 5 ประการ ดังนี้

  1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ทุกคน จะต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อน
    และพัฒนาสถาบัน ฯ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย
    5 ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู
  2. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ทุกคน จะต้องยึดหลักการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  3. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ทุกคน จะร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสถาบันฯ

ข่าวอื่นๆ