ต้อนรับ สส. หารือ สสน. เตรียมสานต่อ MoU จัดทำฐานข้อมูล - พัฒนางานวิจัย ในอนาคต

18/01/2024

วันที่ 16 มกราคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) นำทีมโดย ดร.รุจยา บุณยทุมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เข้าชมนิทรรศการ จากนภาผ่านภูผาสู่มหานที, สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ, คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง HPC พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพอากาศ” พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต ผ่านการเป็นสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และหารือเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการจัดทำฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การพัฒนางานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ