สสน.ร่วมนำเสนอ งานวิจัย-เทคโนโลยี ในงาน ICMEI 2024

15/01/2024

วันที่ 5-7 มกราคม 2567 นายชวิน กันยาวรารักษ์ และนางสาววาริณี หนันตะ เป็นผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง Development of Iimplified Survey and Measurement Systems for Water Sources to Support Water Resources Management Operations Center ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Management and Education Innovation (ICMEI 2024) ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น

โดยนำเสนอการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีเรือสำรวจทางน้ำอย่างง่าย สำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดและปทุมมาตร ซึ่งประยุกต์ใช้สำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เพื่อการจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนำเสนอบทความในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมรับฟังอย่างมาก โดย Mr.Takeharu KIYOSHI, PhD Komatsu University ได้ให้ความสนใจในการจะดำเนินงานร่วมกับ สสน. ในอนาคต

ข่าวอื่นๆ