ดร.รอยบุญ ร่วมงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16”

21/12/2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดงาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566” เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนได้เสนอประเด็นปัญหา พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เพื่อสร้างทางเลือก ค้นหาทางออกหรือแนวทางแก้ไข ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ทำให้เกิดสุขภาวะ

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมกล่าวแถลงในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในประเด็น “การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่” ร่วมขับเคลื่อนผ่านภารกิจของ สสน. ภายใต้กระทรวง อว. ในการขยายผลการใช้งานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สู่การสร้างเครื่องมือและเครือข่ายการจัดการน้ำระดับพื้นที่ ด้วยศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ

ข่าวอื่นๆ