สสน.ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน อว. เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แก้ปัญหายากจน-เหลื่อมล้ำ

12/12/2023

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด อว. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมี ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อม นายพิชาญ ทิพวงษ์ ผู้ประสานงานลุ่มน้ำชี และนายนริศ  อาจหาญ  ผู้ประสานงานลุ่มน้ำโขง เป็นผู้แทน สสน. นำเสนอเรื่องการบริหารจัดการน้ำชุมชน พร้อมตัวอย่างความสำเร็จ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ  ชุมชนตำบลเวียงคุก จ.หนองคาย และ ชุมชนเพ็กเฟื้อย จ.หนองบัวลำภู

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ให้ความสนใจการนำเสนอของ สสน. จำนวนมาก เช่น หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม(บพค.) ซึ่งให้ทาง สสน.ร่วมสร้างทีมในการเขียนโครงการและเดินงานร่วมกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ