ดร.รอยบุญ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี สสน.

10/10/2023

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และ Policy Forum ณ อาคารรัฐสภา ชั้น 1 โดยมีท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ รัฐสภา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ 9 หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) จัดขึ้น

ซึ่ง สสน. เป็นหนึ่งในหน่วยงานวิจัยที่ได้รับเชิญร่วมจัดแสดงผลงานระบบโทรมาตรอัตโนมัติ และการจัดการน้ำชุมชน รองรับความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศรุนแรง โดยนิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อสนับสนุนการทำงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้าน ววน. ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู่เป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย ววน. อย่างมั่งคงและยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ