สสน. – อบจ.น่าน – ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสำรวจ สู่ศูนย์ข้อมูลน้ำ ระยะที่ 2

18/09/2023

วันที่ 12-14 กันยายน 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจอย่างง่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัด” เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่านและบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมี นายอนันต์ชัย เบ้าทอง และนางทัชชา สามัคคีนิชย์ รองปลัด อบจ.น่าน ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่าน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายจากคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมด้วย

ทั้งนี้ สสน.ได้พัฒนาเทคโนโลยีเรือสำรวจทางน้ำอย่างง่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สามารถใช้สำรวจความจุแหล่งน้ำในพื้นที่ เป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลน้ำระยะที่ 2 ในการเติมเต็มข้อมูลระดับจังหวัด ให้มีฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กแบบ Real Time

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนในตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง และตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ร่วมกับนายเมืองดี เชื้อหมอ นายก อบต.บ้านฟ้า นางสาวรัชฎา ณ น่าน รองปลัด อบต.บ้านฟ้า และ ว่าที่ ร.ต.อลงกต ประสมทรัพย์

รองนายก อบต.บ่อสวก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทั้ง 2 แห่งร่วมลงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้เทคโนโลยีสำรวจและวิเคราะห์แหล่งน้ำต้นทุน นำไปสู่การสนับสนุนข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาโครงการด้านบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่น พร้อมทั้งต่อยอดต้นแบบแปลงเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายคนน่านที่มุ่งต่อยอดไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในอนาคต

ข่าวอื่นๆ