สสน. จัดงานสัมมนา “INCAP 2023 Workshop” พัฒนาขีดความสามารถนักวิทยาศาสตร์ไทย

11/09/2023

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Increasing Capability on “Drought and its prediction at S2S time scale” (INCAP 2023 Workshop) ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำในช่วงไม่เกินฤดูกาลสำหรับประเทศไทย” โดยทุนสนับสนุนวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปี 2566 และความร่วมมือระหว่าง สสน. และ CAS -TWAS Center of Excellence for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of Atmospheric Physics (IAP), Chinese Academy of Science (CAS), China.

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ Professor Zhaohui Lin, Director of ICCES, Institute of Atmospheric Physics (IAP) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและเปิดงานสัมมนา ในงานยังมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล คณะผู้บริหาร สสน. สกสว. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม จามจุรี บอลล์รูม A ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ซึ่งงานสัมมนา “INCAP 2023 Workshop” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทยให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการแปรผันของสภาพอากาศ กลไก และปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้งในช่วงรายฤดูกาลย่อย (S2S) รวมทั้งความท้าทายและข้อจำกัดในการคาดการณ์สำหรับประเทศไทย

จากนั้นในวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะนักวิจัยโครงการ ฯ จาก สสน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ICESS ได้เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี และมีการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับเกียรติจากนายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ของโครงการในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ