สสน. ร่วมกับ สทนช. จัดอบรม “การจัดการและวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำระดับชุมชน”

29/08/2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการและวางแผนบริหารทรัพยากรน้ำระดับชุมชน” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สสน. โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับ

การอบรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ “โครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทั้ง 2 องค์กร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น 70 คน มุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เข้าใจหลักการ แนวคิด องค์ความรู้ เตรียมพร้อมก่อนขยายผลสู่การอบรมในระดับพื้นที่อีก 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ขอนแก่น และน่าน

โดยมีเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน องค์กรผู้ใช้น้ำ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยง และระบบภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

ข่าวอื่นๆ