สสน. ผนึกกำลัง อพวช. สร้างความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้ครู-อาจารย์ในพื้นที่

28/08/2023

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. จัดการอบรมภายใต้โครงการ รู้…รักษ์ความสมบูรณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2 ในหัวข้อรู้เท่าทันและรับมือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ถ่ายทอดองค์ความรู้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติผ่านแอปพลิชัน ThaiWater ให้กับครูและอาจารย์ จำนวน 24 ท่าน โดยจะขยายผลต่อไปยังเยาวชน นักเรียนจำนวนมากกว่า 1,200 ราย ภายใต้ 12 โรงเรียน ในสังกัดพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

โดย สสน. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ รับมือและจัดการ : บทบาทของภาคประชาชนและเยาวชน ควรเข้าถึงและใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างรู้เท่ากัน ประกอบไปด้วย

– เข้าใจข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (รู้จักกับข้อมูลตั้งแต่บนท้องฟ้าจนถึงทะเล ได้แก่ พายุ มรสุม ฝน ระดับน้ำ เขื่อน คลื่น ฯลฯ)

– แนะนำการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ThaiWater Mobile Application

– การเตรียมการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือของน้ำท่วมและอื่นๆ ในบทบาทของภาคประชาชนและเยาวชนที่ควรทราบ

การอบรมดังกล่าวได้ความรับสนใจจากคุณครูและอาจารย์ทุกท่าน และพร้อมที่จะต่อยอดนำเป็นไปแนวหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมใหักับนักเรียนได้รู้จักการใช้สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและจัดการน้ำจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThaiWater ต่อไป

ข่าวอื่นๆ