สสน. ร่วมนำเสนอผลงานการวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9

27/07/2023

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมงาน ”การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์” ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวโน้มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย” โดยนางปัทมา กฤษณะรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” โดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้แทน สสน. ได้นำเสนอผลงานการวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ดังนี้

  • นายชวิน กันยาวรารักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย นำเสนอหัวข้อ “เรือสำรวจท้องน้ำอย่างง่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด” ใน session งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน
  • นายสุรชัย จันที ผู้ช่วยนักวิจัย นำเสนอหัวข้อ “การคัดกรองข้อมูลรบกวนแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติจากระบบ MMS ด้วยเทคเนค ELM-SOR “ใน session สาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

โดยบรรยากาศภายในงานผู้รับฟังการบรรยายต่างให้ความสนใจในงานวิจัยของ สสน. เป็นอย่างมาก และเสนอข้อคิดเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการสำรวจและการจัดการน้ำของประเทศ ลงถึงในระดับชุมชน ถือเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ