ดร.สุทัศน์ ร่วมบรรยาย เวทีประชุมองค์กรชั้นนำด้านน้ำของประเทศ แถบลุ่มน้ำโขง

07/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “From National Hydroinformatics Data Center (NHC) to local action” ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power ในงาน Water accounting in the GMS – Policy implications for water, food and energy security in a changing climate ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่รวบรวมองค์กรชั้นนำด้านน้ำของประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง อาทิ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน ฯลฯ จัดโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีน้ำ (Water Accounting) นำไปวิเคราะห์ความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) ของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Water Scarcity Program ของ FAO

ในงานสัมมนาดังกล่าว ดร. สุทัศน์ ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมระดับประเทศ คือ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และการดำเนินงานในรูปแบบ Bottom-up โดยยกตัวอย่างชุมชนสรอย จังหวัดแพร่ ที่สามารถพัฒนาชุมชนจากที่เคยขาดแคลนน้ำ จนปัจจุบันมีความมั่นคงด้านนํ้า ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำในการวิเคราะห์ผังน้ำ บัญชีน้ำ ถือเป็นตัวอย่างของประเทศไทยที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดงานประชุมดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ