สสน.ร่วม MOU เปิดตัว ”ธัชวิทย์” พร้อมขับเคลื่อนคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า อว. (ภาคเหนือตอนบน)

25/05/2023

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.เป็นประธานและสักขีพยานในงานเปิดตัว (Kick off) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) พร้อมด้วยผู้เเทนจากหน่วยงานภาครัฐ เเละภาคเอกชนทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมี นายพิษณุพล สนามทอง ผู้อำนวยการฝ่าย อน. เป็นผู้แทน ผสสน. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ธัชวิทย์ นอกจากนี้ยังมี นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่าย สส., น.ส.เพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ ผู้อำนวยการฝ่าย นย. พร้อมด้วย จนท.สสน.เข้าร่วมพิธีและร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินงานธัชวิทย์ ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ธัชวิทย์ ในมิติที่ 1 การสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ (Frontline Think Tank)

โดย สสน.ได้นำเสนอผลงาน “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า อว. (ภาคเหนือตอนบน)” นำร่อง เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อการใช้งานในระดับภาคแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้โครงการ “ธัชวิทย์” ซึ่งสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดความพร้อมรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสร้างความมั่นคง และยั่งยืนด้านน้ำของประเทศ โดยเป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่าง สสน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จากโจทย์ปัญหาด้านน้ำของประเทศไทย สสน. ในฐานะคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านที่ 5 การบริหารจัดการ มุ่งเน้นการจัดทำเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยร่วมกับ มช. รวมทั้งเครือข่ายบัณฑิต และภาคประชาสังคม จัดตั้งเป็น คลังข้อมูลน้ำเพื่อการใช้งานในระดับภาค เป็นคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการน้ำ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ