จนท.สสน.รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรี อว. ประจำปี พ.ศ. 2565

04/04/2023

วันที่ 3 เมษายน 2566 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวง อว. โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.เข้าร่วม ที่ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” จำนวน 16 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 84 ราย โดยมี นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรี อว. ประจำปี 2565”

ข่าวอื่นๆ