สสน. ร่วมสนับสนุนฝึกอบรมการตอบโต้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 เชื่อมประสานระหว่างทหาร-พลเรือน

29/03/2023

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการประสานงานระหว่างพลเรือน-ทหาร ในการตอบโต้ภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 นำโดย พ.อ.ธีรศักดิ์ กฤษณะเศรณี รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยมีนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ สสน. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” พร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบสำรวจจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ความละเอียดสูง (Mobile Mapping System: MMS) ณ บริเวณโถงชั้น 1 และระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ชั้น 2

จากนั้นรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและการประยุกต์ใช้ ณ ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับภาพรวมประเทศ ลงไปยังระดับจังหวัดและชุมชนต่อไป

ข่าวอื่นๆ