สสน. จัดสัมมนา ‘เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต’ ประจำปี 2566

08/03/2023

วันที่ 7 มีนาคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สสน. โดยมีหัวข้อการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในองค์กร และนำไปปรับใช้มิให้เกิดเหตุการการทุจริตในการปฎิบัติงาน

2. มาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565

3. การเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี 2566
มีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวอื่นๆ