สสน. จัดกิจกรรมศึกษา “การสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล”

28/02/2023

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมาภิบาล ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสสน. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต อันจะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน

ข่าวอื่นๆ