สสน.จัดสัมมนาสื่อสาร ภารกิจ แผนปฏิบัติการ ปี 2566 และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ปี 2566-2570

10/02/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการระดับองค์กร สู่แผนปฏิบัติการระดับฝ่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการสื่อสารแผนฯ แก่บุคลากร สสน. ให้เกิดความเข้าใจและนำไปวางแผนงานและตัวชี้วัดประจำปีของตนเองได้

การนำเสนอแผนปฏิบัติการของ สสน. โดย ผู้อำนวยการ สสน. นำเสนอแผนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร โดย รองผู้อำนวยการ สสน. และนำเสนอแผนปฏิบัติการระดับฝ่าย โดย บุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย

ข่าวอื่นๆ