สสน. ร่วมกับ TCP เเละเครือข่ายบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่จัดการน้ำ จ.แพร่

24/01/2023

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ TCP และตัวแทนเครือข่ายบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริจังหวัดแพร่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อดูรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและการกระจายน้ำอย่างเป็นธรรม การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนหยดสุดท้ายพร้อมกับการขยายผลเมื่อพื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วส่งต่อให้กับเยาวชนในพื้นที่ร่วมสร้างอาชีพกับการบริหารจัดการน้ำสู่แปลงผักของชุมชน ณบ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พร้อมเยี่ยมชมและรับฟังการจัดการข้อมูลสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติในรูปของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ที่เครือข่ายชุมชนร่วมเท่าทันข้อมูลภูมิอากาศ ฝน ภัยพิบัติและการเตือนภัยในภาวะปกติและวิกฤติผ่านข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำและภูมิอากาศจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ของ สสน.


จากนั้นได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านเหล่าเหนือตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาพื้นที่ตัวอย่างการบริหารจัดการป่าต้นน้ำสู่ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคและเกษตร ที่ปรับเปลี่ยนน้ำจากภูเขาสู่ความยั่งยืนด้านเกษตรทุกฤดู

พร้อมกันนี้ยังดูตัวอย่างของการบริหารกลุ่ม “บ้านผักยิ้ม” ที่พลิกวิกฤติช่วงโควิด เป็นโอกาส สร้างรายได้ให้กับเครือข่าย หลังจากมีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นสัดส่วนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนากลุ่มผักยิ้มให้ก้าวสู่ตลาดผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง

ข่าวอื่นๆ