สสน.-กรมทรัพยากรน้ำ จับมือมหาลัยชั้นนำ แลกเปลี่ยนความรู้ชลศาสตร์-สัณฐานท้องน้ำ เพื่อดูแลลำน้ำไทย

14/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น กรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Computer Application for River Hydraulics & Morphodynamics” ณ ห้องประชุมชั้น 8 สสน.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านชลศาสตร์แม่น้ำและการเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพปัญหาการดูแลลำน้ำในประเทศไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในงานด้านชลศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสัณฐานท้องน้ำด้วยแบบจำลอง iRIC

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดย Prof.Dr.Yasuyaki Shimizu จาก Hokkaido University, Prof.Dr.Hiroshi Takebayashi จาก Kyoto University, Prof.Dr.Taichi Tebakari จาก Chuo University, Mr.Keita Hoshino จาก River Centre of Hokkaido (RIC), Dr.Jonathan Nelson จาก United States Geological Survey (USGS) , รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.สนิท วงษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานด้านน้ำของประเทศเป็นอย่างมาก

ข่าวอื่นๆ