ผอ.สำนักงาน ป.ย.ป. เเละคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

28/10/2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ดร. สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และคณะผู้บริหารสถาบัน ฯ ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) และคณะผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ย.ป. เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

พร้อมนำชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing พร้อมทั้งได้นำเสนอเทคโนโลยีการจัดการน้ำ เรื่อง ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และระบบโทรมาตรอัตโนมัติ และระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ Mobile Mapping System : MMS รวมถึงได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ