สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

02/08/2022

วันที่ 2 สิงหาคม ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) นำโดยคุณรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัย หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน และคุณจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา อนุกรรมการดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

โดย ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำคณะฯ นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” และ ระบบประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำแบบอัจฉริยะ (WISE)” และ “การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีของ สสน. (Thaiwater) และระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก สมศ. ให้ความสนใจ และมีการถามรายละเอียดในเชิงเทคนิคเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ สมศ. ต่อไป

ข่าวอื่นๆ