นิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” (Virtual Exhibition)

09/06/2022

เมื่อต้องสรุปพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ได้ในหนึ่งหน้ากระดาษ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวในงานปาฐกถางานหนึ่ง ว่า

“งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เริ่มต้นบนท้องฟ้า ผ่านภูเขาลงที่ราบ ออกสู่ทะเล ขณะที่เราทุกคนเห็นเป็นก้อนเมฆ พระองค์ท่านเห็นเป็นน้ำ จะทำอย่างไรให้ก้อนเมฆที่เป็นน้ำอยู่ในลักษณะไอลงมาเป็นหยดน้ำ เกิดเป็นฝนหลวง ต่อด้วยการปลูกป่าอนุรักษ์เสร็จแล้วมาพักอยู่กลางภูเขา พระองค์ท่านรับสั่งทำฝ่ายชะลอน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำถูกส่งไปยังพื้นสวน ไร่ นา ถ่ายเป็นของเสีย พระองค์ท่านใช้พืชชนิดฟองน้ำ ส่งผ่านป่าโกงกาง สู่วงจรที่ครบครัน …ผมสรุปงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในกระดาษแผ่นเดียวใช้หัวข้อชื่อว่า จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดทำนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธาน โดยนำเสนอข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับหลักทรงงาน แนวพระราชดำริ ตลอดจนกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้มาเยี่ยมชม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันได้

สามารถรับชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Tour) ได้แล้ววันนี้

ข่าวอื่นๆ