สศก.ศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ภายใต้การดำเนินงานของ สสน.

07/06/2022

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้แก่ ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศ และรับฟังบรรยายการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ

ซึ่ง สสน. ได้นำเสนอระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบแบบจำลองที่สามารถช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับงานด้านการเกษตร เช่น ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า เพื่อนำไปวางแผนการเพาะปลูก และ สศก. ได้นำเสนอระบบคลังข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ระบบดังกล่าวได้ให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร เช่น ข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ระบบ framer one

ข้อมูลทั้งหมดเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐ การวางแผนการผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการวางแผนการเพาะปลูกและติดตามข้อมูลราคาสินค้าทางการเกษตรได้ จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะหารือกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติร่วมกันต่อไป

ข่าวอื่นๆ