สทนช.เยี่ยมชมการดำเนินงาน สสน. พร้อมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการน้ำชุมชน

27/05/2022

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เยี่ยมชมเเละศึกษาดูงานกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและการดำเนินงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 52 หน่วยงาน 12 กระทรวง เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและขยายผลการใช้งานในระดับชุมชน นำสู่แบบอย่างความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคุณพิชาญ ทิพวงษ์ ผู้ประสานงานลุ่มน้ำชี และคุณบรรจง พรหมวิเศษ ผู้ประสานงานบริหารจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำปราจีนบุรี ผ่านแนวคิดการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ชุมชุนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร สามารถนำไปวางแผนการเพาะปลูก และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน รวมทั้งสามารถขยายผลสำเร็จไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป

ข่าวอื่นๆ