สสน.ร่วมกับ ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล

29/04/2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รอง ผสสน. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. และนางนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล” ระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดี

ดร.สุทัศน์ กล่าวว่า สสน. พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล สสน. พัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Operational system และได้พัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการตรวจวัดทางทะเล ได้แก่ ต้นแบบระบบสถานีตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร GOT001 และ “ทุ่นกระแสสมุทร” เพื่อใช้เก็บข้อมูลทางสมุทรศาสตร์อย่างต่อเนื่องในบริเวณอ่าวไทย

“ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ สสน. จึงพร้อมสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านสมุทรศาสตร์ เพื่อให้การเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์ในบริเวณอ่าวไทยและการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเลระหว่าง 2 หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ”

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์บริเวณอ่าวไทย แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล และร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทยต่อไป

ข่าวอื่นๆ