สสน.ร่วมประชุม General Assembly Meeting ครั้งที่ 6 นำเสนอแบบจำลองที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติของประเทศไทย วันที่ 25-26 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2564

12/04/2022

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. นำโดย นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล, ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และผู้แทนจากฝ่าย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชนและฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ General Assembly Meeting ครั้งที่ 6 ในโครงการ RECONECT (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญระดับโลก นำโดย IHE Delft ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ Nature Based Solutions (NBS) ที่ออกแบบอย่างสมดุลระหว่าง คน-น้ำ-ธรรมชาติ (People-Water-Nature)

ในการประชุมดังกล่าว สสน. ในฐานะ International Collaborator ได้นำเสนอข้อมูลและวิธีแก้ปัญหาด้านการจัดการน้ำชุมชมพื้นที่ทุ่งรังสิต ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการใช้แบบจำลองด้านน้ำ (Existing hydrodynamic models) เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต

ข่าวอื่นๆ