ก้าวแรก สู่เส้นทางศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่าน บูรณาการข้อมูลพร้อมขับเคลื่อนทุกภาคส่วน

02/03/2022

วันที่ 14–18 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำ” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่” ณ น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงบทบาทการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และลำพูนร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

การอบรมครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจำศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่าน ผู้แทนจาก มทบ.38 กอ.รมน. สทนช.ภาค 1 วิทยาลัยชุมชนน่าน และมูลนิธิฮักเมืองน่าน เพื่อให้สามารถติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในภาวะปกติเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่าน

รวมถึงประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ สนับสนุนการทำงานของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดน่าน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน จัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด ให้เกิดการใช้งานด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่และท้องถิ่น

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้อบรมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อวางกรอบการทำงานและแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลที่เป็นเอกภาพของจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลที่เปรียบเสมือนกระบอกเสียงในการส่งสาร แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ เข้าถึงและบูรณาการข้อมูลได้ทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม กลมเกลียว

ข่าวอื่นๆ