สสน.ร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ” 2565 ครบรอบ 10 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เยี่ยมชมความสำเร็จชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี

14/02/2022

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2565” เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมสรุปแนวทาง “โครงสร้างพื้นฐานสังคม และเศรษฐกิจใหม่บนหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่”

พร้อมเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ จากการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน ท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐ จนเกิดระบบการทำงานร่วมกันในการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวอื่นๆ