สสน. จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

20/01/2022

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นผู้นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โถงชั้น 6 อาคาร สสน. เเละผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ทั้งนี้ สสน. ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรเพื่อให้องค์กรมีบทบาทในการสร้างคนดีให้กับสังคม

สสน. ยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ