สสน.จัดสัมมนาสื่อสาร ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ปี 2565

19/01/2022

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ สื่อสาร ภารกิจ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการระดับองค์กร สู่แผนปฏิบัติการระดับฝ่าย รวมทั้งเพื่อเป็นการสื่อสารแผนฯ แก่บุคลากร สสน. ให้เกิดความเข้าใจและนำไปวางแผนงานและตัวชี้วัดประจำปีของตนเองได้

โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. เป็นผู้นำเสนอแผนปฏิบัติการของ สสน. และผู้อำนวยการฝ่าย รวมถึงหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย เป็นผู้นำเสนอแผนปฏิบัติการระดับฝ่าย แก่บุคลากร สสน. บริเวณโถงชั้น 6 อาคาร สสน. เเละผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ข่าวอื่นๆ