สสน. ประกาศ No Gift Policy

14/01/2022

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศนโยบายงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) โดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สสน. ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง มุ่งมั่นทำงานอย่างโปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับดีมาก พร้อมทั้งกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ข่าวอื่นๆ