สสน.ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน หนุนการบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบแนวทางจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน คือ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงมหาดไทย, กองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมทรัพยากรน้ำ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวฯ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด และประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดำเนินงาน และส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการทำงาน โดยจะเชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากนั้น ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆ