คณะโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

02/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เเละคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับ

พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

จากนั้นรับฟังบรรยายเรื่องระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ เเละรับชมวีดีทัศน์การปฏิบัติงานร่วมเพื่อบูรณาการการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ สสน. ส่วนหน้าในการปฏิบัติภารกิจในพื้นภาคใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลและความร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

ข่าวอื่นๆ