คณะโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน.

02/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ หรือ สสน. โดยมี ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เเละคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับ

พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

จากนั้นรับฟังบรรยายเรื่องระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบติดตามสถานการณ์ เเละรับชมวีดีทัศน์การปฏิบัติงานร่วมเพื่อบูรณาการการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ สสน. ส่วนหน้าในการปฏิบัติภารกิจในพื้นภาคใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลและความร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

ข่าวอื่นๆ