ทีมงานแบบจำลอง-เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน สสน.รับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ใน 4 ด้าน ได้แก่

1) การจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชน และเมือง

2) การจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ

3) การศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรมด้านน้ำ

4) น้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ประจำปี 2564 “กลุ่มงานแบบจำลอง” (HIMS) ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้รับเกียรติบัตรประเภทกลุ่มบุคคล ด้านการศึกษา งานวิจัย และนวัตกรรมด้านน้ำ จากผลงานการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำ เพื่อประยุกตใช้และสนับสนุนทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นอกจากนี้ผลงานของผู้นำที่มีบทบาทสำคัญด้านน้ำจากเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนของ สสน. ยังได้รับรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ทั้งประเภทบุคคล และกลุ่มบุคคล ได้แก่

“นายอักษร น้อยสว่าง” จังหวัดปทุมธานี ได้รับโล่รางวัลด้านการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ จากผลงานการปลูกปาล์มน้ำมันป้องกันตลิ่ง และบริหารน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการเชื่อมโยงคลองในชุมชน

“นายดอเล๊าะอาลี สาแม” จังหวัดยะลา ได้รับเกียรติบัตร ด้านการจัดการน้ำภาคครัวเรือน ชุมชน และเมือง จากผลงาน กระบวนการบริหารจัดการชุมชน ด้วยแปลงเกษตรผสมผสาน

“นายพิชาญ ทิพวงษ์” จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติบัตร ด้านน้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน การจัดการข้อมูลและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ป่า และน้ำ อย่างสมดุล

“ชุมชนบ้านลิ่มทองและเครือข่าย” จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับโล่รางวัล ด้านการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ จากการที่ชาวบ้านสละที่ดินทำแก้มลิงและคลองดักน้ำ (ระบบสระพวง) ใช้ถนนรับน้ำฝนเข้าแก้มลิงเพื่อใช้ในการทำเกษตรยั่งยืนร่วมกัน

“ชุมชนบึงชำอ้อ” จังหวัดปทุมธานี ได้รับโล่รางวัล ด้านการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ จากการที่ชาวบ้านปรับร่องสวนส้มเดิมเป็นร่องสวนปาล์มน้ำมัน เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ แบ่งกันใช้หมุนเวียนกันสูบ และพึ่งพาตนเอง เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริคลองรังสิต

“เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป” จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร ด้านน้ำกับประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ภูมิปัญญาการจัดการน้ำ ได้แก่ ป่าสะดือ การรกัษาป่าตามความเชื่อชุมชนโดยผูกผ้าแทนสายสะดือกับต้นไม้อธิฐานให้เด็กสุขภาพเติบโตพร้อมกับต้นไม้และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้

ข่าวอื่นๆ