ดร.สุทัศน์ ร่วมเวทีต่างชาติ GADRI เสนอนำ ‘ว ท’ ทำเกษตร ลดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในไทย

01/09/2021

วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน) ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The 5th Global Summit of Global Alliance of Disaster Research Institutes (GADRI) ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำหรับสมาชิกนานาประเทศ มุ่งเน้นการแบ่งปันแนวทางการปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ในการประชุมดังกล่าว ดร. สุทัศน์ วีสกุล ได้นำเสนอหัวข้อ “Science and Technology: a key instrumental for Sustainable Climate Change Adaptation at the Community Level in Thailand” เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับใช้ในการทำเกษตรกรรม เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทย

ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน” (Community Water Resources Management) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ศึกษาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมีอยู่ และรู้จักวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร. สุทัศน์ วีสกุลได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนห้วยปลาหลด จังหวัดตาก ที่สามารถเรียนรู้และฟื้นฟูป่าจนอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนฝิ่น และสร้างรายได้ให้ชุมชน

ข่าวอื่นๆ