สสน.จัดสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต”

16/04/2021

วันที่ 19 มีนาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดสัมมนาหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต” โดยมีหัวข้อการบรรยาย จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

หัวข้อที่ 1 ข้อบังคับ และระเบียบที่บุคลากร สสน. ควรรู้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการซื้อการจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างความรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตของบุคลากรด้วย

หัวข้อที่ 2 ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต

หัวข้อที่ 3 การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ชั้น 9 สสน. และสัมมนาออนไลน์ผ่าน Webex

ข่าวอื่นๆ