สสน.ร่วมกับ อินทัช บรรเทาน้ำท่วม น้ำแล้ง ชุมชนบ้านวังยาว จ.ร้อยเอ็ด ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09/04/2021

วันที่ 8 เมษายน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ สสน. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ ณ ชุมชนบ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินงานประกอบด้วย

  1. เสริมฝายคอนกรีต ณ กุดชีเฒ่า เพื่อยกระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2 เมตร ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มกว่า 240,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรโดยรอบมีน้ำในการทำเกษตร และทำประมงพื้นบ้าน สร้างอาชีพ และรายได้เสริม
  2. ขุดลอกคลองไผ่และสร้างอาคารยกระดับน้ำ และเสริมท่อลอดเชื่อมต่อคลองไผ่ และกุดชีเฒ่า เพื่อเก็บและผันน้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับพื้นที่การเกษตร
  3. ขุดลอกหนองก่ำ เพื่อกั้นแนวเขตเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 ไร่ เป็น 6 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำหลาก และเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมถึงขุดลอกคลองส่งน้ำเดิม (คลอง อบต.) เป็นคลองดักและผันน้ำหลากเข้าเก็บสำรองในระบบ

ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2562-ปัจจุบัน เกิดประโยชน์กับคนใน 4 หมู่บ้าน 1,140 ราย 240 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกว่า 1,300 ไร่ สามารถสำรองน้ำในระบบได้กว่า 269,000 ลูกบาศก์เมตร ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยจากการทำเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้เป็นเจ้าของและเพิ่มโอกาสการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง นำข้อมูลแผนผังแหล่งน้ำในพื้นที่ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เกิดความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร รายได้ทางการเกษตร และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ในระยะยาว

ข่าวอื่นๆ