“กสก.-ส.ป.ก.-CPD” เยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ สสน.

30/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสน. โดยมี ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศของ สสน.

จากนั้นร่วมรับฟังบรรยายการทำงานของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่อง ( GNSS CORS) และการประยุกต์ใช้งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และภัยพิบัติ การพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และแนะนำ ThaiWater Application สำหรับใช้ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งยกตัวอย่างพื้นที่ของชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนป่าภูถ้ำภู-กระแต จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี ที่ สสน. เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การใช้ Solar Cell การขุดสระความลึกต่างระดับ เป็นต้น

ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน ให้ความสนใจในเรื่องการใช้ข้อมูลของ สสน. ทั้งเรื่องการของการขุดสระ การบริหารแหล่งน้ำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก เป็นแนวทางต้นแบบที่จะนำไปใช้สนับสนุนให้เกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ที่มีแหล่งน้ำในไร่นาแต่ยังไม่พอเพียง ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ซึ่ง สสน. มีองค์ความรู้ ทั้งเรื่อง น้ำ แผนที่ เทคโนโลยี สำรวจ และตัวอย่างชุมชน ที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันได้

ข่าวอื่นๆ