สสน.ร่วมเวิร์คช็อป โครงการ CRADR ครั้งที่ 2 รับฟังเทคโนโลยีจัดการน้ำ-การเกษตรจากญี่ปุ่น ร่วมกับอาเซียน

17/03/2021

วันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. เข้าร่วมจัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 ชื่อว่า “Key technologies and innovations for Climate-Smart Agriculture” ภายใต้โครงการ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR DISASTER RISK REDUCTION หรือ CRADR ผ่านการประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้เข้าร่วมในภูมิภาคอาเซียน

โดยครั้งนี้มีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ (National Agriculture and Food Research Organization or NARO) ในการนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปรับใช้ในจังหวัดแพร่ อาทิ การเก็บข้อมูลสภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ (Downscaling of Climate Data), การวางแผนใช้โดรนเกษตรเพื่อสังเกตการณ์ (Flight Planning and Data Processing), รูปแบบของข้อมูลเพื่อใช้ในการแบ่งปันสู่สากล (Data Sharing with Metadata), การใช้แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศ (Meteorological Data Downscaling) และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวัดสภาพอากาศภายในแปลงเกษตร (Open Filed Server: Weather data station)

นอกจากนี้ ผู้แทนจากประเทศในแถบอาเซียนได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรในประเทศของตนเองอีกด้วย ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Mitigation of short-term impacts, analysis of mitigation workflow and development of implementation plan and Summary of the project” โดยมีไต้หวันเป็นเจ้าภาพ

ข่าวอื่นๆ