ไทยเบฟ เยี่ยมชม สสน. พร้อมหารือสภาพภัยแล้งประเทศไทยปี 2564

11/03/2021

10 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยโครงการพัฒนาชุมชน และคณะเข้า เข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงาน ของ สสน. โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการ “จาก นภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จากนั้นได้รับฟังการบรรยายรายงานสถานการณ์น้ำประเทศไทยปี 2564 โดยปัจจุบันน้ำในเขื่อนยังคงมีไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรหนัก เช่นการปลูกข้าว และชุมชนไม่ควรพึ่งพาเพียงแค่น้ำในเขื่อนแต่ควรมีแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่

ดร.รอยล จิตรดอน ได้เสนอให้ทีมงานของ บริษัท ไทยเบฟฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนที่บึงชำอ้อ จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มีการเปลี่ยนพืชในการปลูก การทำร่องสวน รวมถึงความสำเร็จในการปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการน้ำชุมชน รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาบริหารจัดการเรื่องน้ำบาดาล ซึ่ง สสน. มี Hydro isotope technology, ระบบเทคโนโลยีสำรวจ Mobile Mapping System (MMS) และระบบ Core System จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความสนใจข้อมูลเทคโนโลยีของ สสน. เป็นอย่างมาก เเละเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทรวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของชุมชน และกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสน. และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในอนาคต

สสน.จึงได้แนะนำ website:http://www.thaiwater.net เพื่อการเรียนรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเบื้องต้นในปัจจุบันได้อย่างง่าย รวมไปถึงข้อมูลบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าวอื่นๆ