สสน. จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (คลิป)

21/01/2021

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.เป็นผู้กล่าวนำคำประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ สสน. ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรเพื่อให้องค์กรมีบทบาทในการสร้างคนดีให้กับสังคม ทั้งนี้ สสน. ยังส่งเสริมให้บุคลากร มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย

ข่าวอื่นๆ