สสน.ร่วมประชุม General Assembly Meeting ครั้งที่ 4 ตั้งเป้าลดความเสี่ยงด้านน้ำ-สภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ

20/11/2020

วันที่ 20 พฤศจิกายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้เข้าร่วมการประชุม General Assembly Meeting ครั้งที่ 4 ในโครงการ RECONECT (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) ผ่านทางออนไลน์

โครงการ RECONECT นำโดย IHE Delft ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก European Commission โดยมีเป้าหมายหลัก คือเน้นการลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ Nature Based Solutions (NBS) ที่ออกแบบอย่างสมดุลระหว่าง คน-น้ำ-ธรรมชาติ (People-Water-Nature)

ในการประชุมดังกล่าว ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นผู้แทน สสน. นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากการจัดการน้ำชุมชมพื้นที่ทุ่งรังสิตที่สามารถฟื้นฟูระบบคลองในพื้นที่คลอง 8-9-10 ให้สามารถรองรับการระบายน้ำหลากจากคลองระพีพัฒน์แยกตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน International Collaborator ใน Work Package 4 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของโครงการ

ข่าวอื่นๆ