สสน.จัดนิทรรศส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการน้ำ นำเสนอคลังข้อมูลน้ำ เเละพื้นที่ตัวอย่างชุมชนแม่ตาลน้อย จ.ลำปาง

15/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอว.)​ เดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมชมนิทรรศการงานด้าน อววน. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 4 ด้าน ได้แก่ ท่องเที่ยววิถีชุมชน เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการขยะ

โดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) ได้นำเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ตัวอย่างการจัดการน้ำชุมชนแม่ตาลน้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สสน.จึงส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อสำรวจ วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหา นำมาสู่การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยการสร้างฝายดักตะกอน เพื่อป้องกันการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำ การจัดการระบบการใช้น้ำจากอ่างและการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาน้ำจากระบบหลักและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

พร้อมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ระบบติดตามสถานการณ์น้ำ และขยายผลสู่ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด รวมถึงแนวทางความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในอนาคต

จากนั้น ผสสน. ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดลำปางด้วย โดย อววน. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อว. มี รอว. เป็นประธานมอบนโยบายการนำงานด้าน อววน. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

ข่าวอื่นๆ